Robert Axelsen
Elisabetta Cavallo
Jeremy Fague
Veronica Fegatilli
Ben He
Angela Hu
Judy Jiang
William Li
Camy Liu
Christy Matthews
Aghiles Meddour
Emre Oezkan
Alejandra Vazquez Plata
Utsav Popat
Amy Qin
Jean Rimailho
Jacob Shu
Srishti Singla
Sachin Smart
Chris Sun
Tatiana Taranenko
Xin Wan
Kayla Zhang

Class of 2019

Djordje Basta
Melanie Bekx
Da Che
Ekaterina Chegaeva
Yalun (Aaron) Fan
JR Fan
Cyril Garcia
Xueyi (Erika) Hua
Jinyi Huo
Yanlin Jin
Gabriela Cunha Maciel
Franck Ndzana Mvondo
Luca Rona
Anais Ta
Jia Tang
Kannan Venkatasubramanian
Shaoyi Wen
Shuang Wu
Beike (Rebecca) Xu
Hongyi Xu
Jianxing (Thomas) Xue
Yuxuan (Michael) Yang
Daniel Yuan Yao
Dennis B. Zhan
Alicia (Yingxue) Zhou
Qiasheng (Huck) Zou

Graduated – Class of 2018

2017 Graduates, Now Working