Pedro Acosta           Valenzuela
Kristian Bjarnason
Luis Antonio Loredo Camou
Marc Geha
Junhan (Gloria) Gu
Trisha Guchait
Siddhant Gupta
Adam Halmi
Tianyi Hao
Yuezheng (Lauren) Jiang
Gaétan Johnson
Clémence Kopff
Keqian Li
Jingying (Ariel) Lin
Calista Ng
Cindy Ning-Li
Shreya Pal
Henri Perillat-Piratoine
William Reid
Sidharth Sabharwal
Aarsh Sachdeva
Nicolas Sanchez-Escobar
Chali Shen
Alina Skripets
Kasper Verkammen
Yifan Wang
Yihan Xu
Wenjing (Brenda) Zhang
Hao Zheng
Shan Zhong

Class of 2022

Fatima Sanchez Cajal
Yubo Cao
Ilhan El Asri
Wenxin Huang
Robert Michele
Tara Rangwani
Adele Roberto
Zeqiu (Elisen) Wang
Zihan (Richard) Xi
Jingting (Emily) Xu
Zilin (Kaitlin) Yan
Xintong (Gracie) Yao
Felicia Yu
Zefeng (David) Zhang
Ziyue Zhang
Xinyi (Kevin) Zheng