Kristian Bjarnason
Luis Antonio Loredo Camou
Marc Geha
Junhan (Gloria) Gu
Trisha Guchait
Siddhant Gupta
Tianyi Hao
Yuezheng (Lauren) Jiang
Clémence Kopff
Keqian Li
Jingying (Ariel) Lin
Cindy Ning-Li
Shreya Pal
Henri Perillat-Piratoine
William Reid
Sidharth Sabharwal
Aarsh Sachdeva
Nicolas Sanchez-Escobar
Chali Shen
Alina Skripets
Kasper Verkammen
Yifan Wang
Yihan Xu
Wenjing (Brenda) Zhang
Hao Zheng
Shan Zhong
Robert Axelsen
John Cai
Elisabetta Cavallo
Jeremy Fague
Veronica Fegatilli
Lorenzo Filippi
Ben He
Angela Hu
Judy Jiang
William Li
Camy Liu
Christy Matthews
Aghiles Meddour
Emre Oezkan
Alejandra Vazquez Plata
Utsav Popat
Amy Qin
Jean Rimailho
Jacob Shu
Srishti Singla
Sachin Smart
Chris Sun
Tatiana Taranenko
Xin Wan
Kuishuai Yi
Kayla Zhang

Graduated – Class of 2019

Djordje Basta
Melanie Bekx
Da Che
Ekaterina Chegaeva
Yalun (Aaron) Fan
JR Fan
Cyril Garcia
Xueyi (Erika) Hua
Jinyi Huo
Yanlin Jin
Gabriela Cunha Maciel
Franck Ndzana Mvondo
Luca Rona
Anais Ta
Jia Tang
Kannan Venkatasubramanian
Shaoyi Wen
Shuang Wu
Beike (Rebecca) Xu
Hongyi Xu
Jianxing (Thomas) Xue
Yuxuan (Michael) Yang
Daniel Yuan Yao
Dennis B. Zhan
Alicia (Yingxue) Zhou
Qiasheng (Huck) Zou